Ekshumacja

Na czym polega?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).

Kiedy może zostać wykonana?

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego     Inspektora Sanitarnego,
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji właściwego Inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

 

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.

Kto jest upoważniony do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina a mianowicie:

 • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decyzji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na terenie miasta Poznania wydaje:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
W Poznaniu, ul. Chwaliszewo 75

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację:

http://psse-poznan.pl/p,130,higiena-komunalna

Telefon:

+48 730 22 44 88

Adres:

Cmentarna 20, Poznań

Dom pogrzebowy Banach

Kompleksowa organizacja
pogrzebu

Oferujemy:

 • przewóz zwłok (24h),
 • wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS,
 • profesjonalne przygotowanie ciała do ceremonii pogrzebowych
 • spopielanie ciała zmarłej osoby (kremacja),
 • ekshumacje.